Απαγόρευση είσπραξης μετρητών από την πώληση αγαθών

5Α. [Διαγράφηκε]