Υποχρεώσεις ιδρυμάτων ιστών για εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας

28.-(1) Κάθε ίδρυμα ιστών -

(α) εφαρμόζει σύστημα εντοπισμού και αναγνώρισης των δοτών, το οποίο χορηγεί ένα μοναδικό κωδικό, διασφαλίζοντας έτσι, αφενός, την ιχνηλασιμότητα όλων των ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων που προμηθεύονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται ή διανέμονται στη Δημοκρατία από το δότη μέχρι το λήπτη και αντιστρόφως και, αφετέρου, την ιχνηλασιμότητα όλων των συναφών δεδομένων, που αναφέρονται στα προϊόντα και τα υλικά, που έρχονται σε επαφή με τους εν λόγω ιστούς και/ ή κύτταρα και /ή παράγωγα προϊόντα·

(β) τηρεί τα απαραίτητα δεδομένα, που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια, για διάστημα τουλάχιστον τριάντα ετών μετά την κλινική χρήση· τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται και ηλεκτρονικώς·

(γ) διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα όλων των ιστών και/ ή κύτταρων και /ή παραγώγων προϊόντων με ετικέτα, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες ή αναφορές, οι οποίες επιτρέπουν τη σύνδεση με τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 38 και σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54.

(2) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει σύστημα ιχνηλασιμότητας των ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων , για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1).