Δήμευση ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου

27.-(1) Ανεξάρτητα από την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα, αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επιθεωρητής δύναται να αποταθεί σε Δικαστήριο ζητώντας την έκδοση διατάγματος για τη δήμευση οποιωνδήποτε ιστών και/ ή κυττάρων και/ ή οποιωνδήποτε παράγωγων προϊόντων, για το λόγο ότι αυτά δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Μετά την υποβολή αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα δήμευσης οποιωνδήποτε ιστών και/ ή κυττάρων και/ή οποιωνδήποτε παράγωγων προϊόντων, μόνο αν ικανοποιηθεί ότι -

(α) πράγματι οι ιστοί και/ή κύτταρα και/ή τα παράγωγα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· και

(β) το ίδρυμα ιστών και ο οργανισμός προμήθειας, στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, δεν συμμορφώνεται με αυτήν.

(3) Όταν οποιοιδήποτε ιστοί και/ ή κύτταρα και/ ή οποιοδήποτε παράγωγο προϊόν δημεύονται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αυτά δύνανται να καταστραφούν, σύμφωνα με οδηγίες του Δικαστηρίου.