Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης

26.-(1) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 25, επιδίδει στο ίδρυμα ιστών ή στον οργανισμό προμήθειας -

(α) ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει για περίοδο που καθορίζεται σε αυτήν, τη διάθεση των ιστών και/ ή κυττάρων και/ ή των παράγωγων προϊόντων χωρίς τη συγκατάθεση του Επιθεωρητή, ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης των ιστών και/ή κυττάρων και των παράγωγων προϊόντων.

(2) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης οφείλει να -

(α) περιγράφει τους ιστούς και/ή κύτταρα και/ή τα παράγωγα προϊόντα, με τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητά τους· και

(β) εκθέτει τους λόγους, για τους οποίους επιδίδεται και τους λόγους για τους οποίους ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, η οποία επιδίδεται από τον Επιθεωρητή δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί από το ίδρυμα ιστών ή οργανισμό προμήθειας στο οποίο επιδίδεται, να τηρεί ενήμερο τον Επιθεωρητή για τον χώρο στον οποίο βρίσκονται οι ιστοί και/ ή κύτταρα και/ή τα παράγωγα προϊόντα, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης.