Ειδοποίηση συμμόρφωσης

25.-(1) Ο Επιθεωρητής, αφού διαπιστώσει μη συμμόρφωση οποιωνδήποτε ιστών και/ ή κυττάρων και/ ή οποιωνδήποτε παράγωγων προϊόντων προς οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου, επιδίδει ειδοποίηση στο ίδρυμα ιστών ή στον οργανισμό προμήθειας, με την οποία επισημαίνει την παράβαση και καλεί σε συμμόρφωση με τις εν λόγω πρόνοιες, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζει στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(2) Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει-

(α) τα μέτρα, στα οποία ο Επιθεωρητής προτίθεται να προβεί, σε περίπτωση που το ίδρυμα ιστών ή ο οργανισμός προμήθειας δεν συμμορφωθεί·

(β) τα μέτρα, στα οποία το ίδρυμα ιστών ή ο οργανισμός προμήθειας οφείλει να προβεί για να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· και

(γ) την προθεσμία, εντός της οποίας το ίδρυμα ιστών ή ο οργανισμός προμήθειας οφείλει να παραθέσει τις απόψεις του για την εν λόγω παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στον Επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Επιθεωρητής δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, περιλαμβανομένης της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης των εν λόγω ιστών και/ ή κυττάρων και/ ή παράγωγων προϊόντων.