Ειδοποίηση κατάσχεσης

24. Σε περίπτωση κατάσχεσης οποιωνδήποτε ιστών και/ ή κυττάρων και/ή οποιωνδήποτε παράγωγων προϊόντων τους ή σχετικών με αυτά πληροφοριών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23, ο Επιθεωρητής οφείλει να πληροφορεί το ίδρυμα ιστών ή τον οργανισμό προμήθειας, από το οποίο αυτά έχουν κατασχεθεί, ότι οι εν λόγω ιστοί και/ ή κύτταρα και/ ή τα εν λόγω παράγωγα προϊόντα έχουν κατασχεθεί και/ ή κατακρατηθεί, ανάλογα με την περίπτωση, και να λάβει και να παραθέσει τα μέτρα, στα οποία προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλισθεί ότι ολόκληρη η ποσότητα ή η ποιότητά τους δεν θα διαφοροποιηθεί.