Κατάσχεση

23.-(1) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπήρξε παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, σε σχέση με οποιουσδήποτε ιστούς και/ ή κύτταρα και/ ή οποιαδήποτε παράγωγα προϊόντα, δύναται να τα κατάσχει και να τα κατακρατεί, για να διαπιστωθεί, με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση.

(2) Ο Επιθεωρητής δύναται να κατάσχει και να κατακρατεί-

(α) οποιοδήποτε δείγμα ανθρώπινου ιστού ή κυττάρου ή παράγωγου προϊόντος ή άλλου τεκμηρίου, που περιέχει πληροφορίες, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι μπορεί να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία·

(β) οποιοδήποτε προϊόν, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι δυνατό να υπόκειται σε δήμευση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27.