Εισαγωγή και εξαγωγή ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων από τρίτες χώρες

29.-(1) Όλες οι εισαγωγές ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων και /ή παράγωγων προϊόντων από τρίτες χώρες στην Κύπρο διεξάγονται μέσω ιδρυμάτων ιστών ή/και οργανισμών προμήθειας, που έχουν διαπιστευθεί και εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του εδαφίου αυτού.

(2) Οι εισαγόμενοι από τρίτη χώρα ιστοί και/ ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα πρέπει να μπορούν να ιχνηλατηθούν σε όλα τα στάδια από το δότη μέχρι τον λήπτη και αντιστρόφως, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 28.

(3) Τα ιδρύματα ιστών και/ή οι οργανισμοί προμήθειας που είναι και οι παραλήπτες των αναφερόμενων στα εδάφια (1) και (2) εισαγωγών από τρίτες χώρες, έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εισαγωγές από τρίτες χώρες πληρούν πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, ισοδύναμα με αυτά που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Όλες οι εξαγωγές ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων από τρίτες χώρες διεξάγονται μέσω οργανισμών προμήθειας, που έχουν διαπιστευτεί και/ή εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για τον σκοπό αυτό.

(5) Σε περίπτωση που το κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ανθρώπινοι ιστοί και/ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα σε τρίτη χώρα είναι η Δημοκρατία, οι εν λόγω εξαγωγές πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει την απευθείας εισαγωγή ή εξαγωγή ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων: -

(α) σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης, και

(β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 17, νοουμένου ότι, οι εν λόγω εισαγωγές και εξαγωγές ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων πληρούν πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, ισοδύναμα προς αυτά που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.