Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων

30.-(1) Τα ιδρύματα ιστών και οι οργανισμοί προμήθειας καταγράφουν κάθε δραστηριότητά τους, περιλαμβανομένης του τύπου και της ποσότητας των ιστών ή/ και κυττάρων που προμηθεύονται, ελέγχουν, συντηρούν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν ή χρησιμοποιούν με άλλον τρόπο, καθώς και για την προέλευση και τον προορισμό των ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων που προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, τα ιδρύματα ιστών και οι οργανισμοί προμήθειας υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Η έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της αρμόδιας αρχής.