Άμεση διάθεση συγκεκριμένων ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντωνστον λήπτη

17.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει την απευθείας διάθεση συγκεκριμένων ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων, που καθορίζονται με γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής, από το σημείο της προμήθειας σε ιατρικό ίδρυμα, για άμεση μεταμόσχευση. Η αρμόδια αρχή καθορίζει με γνωστοποίηση την απαιτούμενη διαδικασία για την απευθείας διάθεση αυτών των ιστών και κυττάρων.

(2) Οι ανθρώπινοι ιστοί και/ ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύνανται, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής, να διατίθενται απευθείας, για άμεση μεταμόσχευση στον αποδέκτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός προμήθειας διαθέτει διαπίστευση και έγκριση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.