Μητρώο ιδρυμάτων ιστών

18.-(1) Η αρμόδια αρχή τηρεί, κατά τον τρόπο και τύπο που αυτή αποφασίζει, μητρώο ιδρυμάτων ιστών, το οποίο περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση και τα προσόντα του υπευθύνου κάθε ιδρύματος ιστών καθώς και τις δραστηριότητες, για τις οποίες αυτό έχει διαπιστευθεί και εγκριθεί.

(2) Το μητρώο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της αρμόδια αρχής.

(3) Το μητρώο ιδρυμάτων ιστών αποτελεί μέρος του δικτύου το οποίο εγκαθιδρύεται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ.