Περίληψη στο μητρώο ιδρυμάτων ιστών και τήρηση μητρώου δραστηριοτήτων

18Α.-(1) Τα ιδρύματα εισαγωγής ιστών περιλαμβάνονται στο μητρώο ιδρυμάτων ιστών που τηρεί η αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18 και τηρούν τις πρόνοιες των διατάξεων του άρθρου 18.

(2) Τα ιδρύματα εισαγωγής ιστών τηρούν μητρώο των δραστηριοτήτων τους, περιλαμβανομένων των τύπων και ποσοτήτων των ιστών και των κυττάρων που εισάγονται, την προέλευση και τον προορισμό τους.

(3) Το μητρώο δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο (2) για τυχόν πραγματοποιηθείσες μεμονωμένες εισαγωγές.

(4) Η ετήσια έκθεση που προβλέπεται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου  30 περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τις εν λόγω δραστηριότητες.