Ιδρύματα ιστών όπου γίνεται αφαίρεση και/ή συλλογή ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων

19. Τα ιδρύματα ιστών και/ή άλλα ιατρικά ιδρύματα, όπου γίνεται αφαίρεση και/ή συλλογή ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων αδειοδοτούνται και τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής.