Προσωπικό των ιδρυμάτων ιστών

16. Το προσωπικό των ιδρυμάτων ιστών, το οποίο ασχολείται άμεσα με τις δραστηριότητες που συνδέονται με την προμήθεια, την επεξεργασία, τον έλεγχο, τη συντήρηση, την αποθήκευση και/ή τη διανομή ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, για να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά και να λαμβάνει την κατάρτιση που καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 54.