Συναίνεση

7.-(1) Η προμήθεια ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12 και 13.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Κυρωτικός) και Άλλες Συναφείς με την Εφαρμογή της Σύμβασης, Διατάξεις Νόμου και του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου, κάθε πρόσωπο νομικό και/ή φυσικό που είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία της δωρεάς λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει ότι κάθε δότης, οι συγγενείς του ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, λαμβάνει όλες τις δέουσες πληροφορίες του Παραρτήματος Ι.