Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων

6.-(1) Απαγορεύεται κάθε είδους κερδοσκοπική και/ή αμειβόμενη και/ ή μη εθελοντική προσφορά από δότη ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), οι δότες ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, η οποία περιορίζεται αυστηρά στην αντιστάθμιση των δαπανών, που υπέστη ο δότης και που σχετίζονται με την προσφορά.

(3) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, αναφορικά με τις διατάξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2), κάθε τρία χρόνια.

(4) Τηρουμένων των αναλογιών της ισχύουσας περί ιατρικής δεοντολογίας, απαγορεύεται η διαφήμιση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπον προώθηση της ανάγκης προσφοράς, φύλαξης, προμήθειας ή διαθεσιμότητας ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων, με σκοπό την αποκόμιση ή την εξασφάλιση οικονομικού κέρδους ή ανάλογου ανταλλάγματος από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στη διαδικασία αυτή.

(5) Η δωρεά, συλλογή, έλεγχος, επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση, διανομή και προμήθεια ανθρωπίνων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων διεξάγεται με διαφανείς διαδικασίες και με βάση μη κερδοσκοπική:

Νοείται ότι, οι υπηρεσίες συλλογής, ελέγχου, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διανομής και προμήθειας ανθρωπίνων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων που παρέχονται από κέντρα ιστών για οικογενειακή ή αυτόλογη χρήση δύνανται να είναι αμειβόμενες υπηρεσίες, εφόσον τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) η χρέωση των υπηρεσιών γίνεται με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις δαπάνες και τη βιωσιμότητα του κέντρου ιστών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες·

(β) οι ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες δεν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την προσφορά άλλων κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων·

(γ) λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα πτώχευσης ή διάλυσης ενός κέντρου ιστών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για συνέχιση των υπηρεσιών από ένα άλλο κέντρο ιστών και την αποζημίωση των πελατών στην περίπτωση καταστροφής των ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων·

(δ) οι ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες γίνονται με πλήρη οικονομική διαφάνεια και οι οργανισμοί που τις παρέχουν τηρούν λεπτομερείς οικονομικές καταστάσεις με βάση διεθνή, λογιστικά πρότυπα για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τις σχετικές υπηρεσίες. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει και να ελέγξει με πλήρη εμπιστευτικότητα τους λογαριασμούς αυτούς, μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της·

(ε) οι ιατροί ή άλλοι επαγγελματίες που στρατολογούν δότες ή εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στις αναφερόμενες υπηρεσίες οφείλουν να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον ή άλλη πιθανή σύγκρουση συμφερόντων έχουν στους δότες και την οικογένειά τους.

(6) Κάθε δραστηριότητα προώθησης για την υποστήριξη της προσφοράς από δότη, φύλαξης, διαθεσιμότητας και προμήθειας ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(7)(α) Απαγορεύεται η έκδοση οποιουδήποτε ενημερωτικού και/ ή διαφωτιστικού δελτίου, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και/ή άλλου υλικού, το οποίο έχει σχέση με την προσφορά από δότη, τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και/ή την διαθεσιμότητα, τη διανομή και προμήθεια ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής, τόσο για την έκδοσή του όσο και για το περιεχόμενό του.

(β) Πρότυπα συμβολαίων που συνάπτονται μεταξύ ιδρυμάτων ιστών και τρίτων κατατίθενται για ενημέρωση της αρμόδιας αρχής ως προς το περιεχόμενό τους.

(γ) Κάθε μορφή ενημερωτικού και/ή διαφωτιστικού υλικού σε έντυπη, ηλεκτρονική, ή άλλη μορφή που σχετίζεται με την ανάγκη ή την προσφορά υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δωρεά, συλλογή, έλεγχο, επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση, διανομή και προμήθεια ανθρωπίνων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων που προορίζονται για αυτόλογη και/ή οικογενειακή χρήση προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

(δ) Η αρμόδια αρχή οφείλει να ανταποκριθεί σε αίτημα έγκρισης ενημερωτικού ή άλλου διαφωτιστικού υλικού εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή του. Σε περίπτωση περιεχομένου ή αλλαγών ή διατύπωσης του υλικού με τρόπο που απαιτεί γνωμάτευση από εμπειρογνώμονες ή άλλη αρχή όπως είναι η ΕΕΒΚ, η αρμόδια αρχή δύναται να πάρει παράταση μέχρι και ένα μήνα για έγκριση ή απόρριψη του υλικού. Για παράταση χρόνου η αρμόδια αρχή οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον αιτητή εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει σε διάστημα δεκαπέντε ημερών, ο αιτητής δικαιούται να προχωρήσει στην έκδοση ή και τη χρήση του υλικού.

(8) Η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει κάθε είδους δραστηριότητα προώθησης που γίνεται από τα ιδρύματα ιστών και των οργανισμών προμήθειας, περιλαμβανομένης και αυτής στο Διαδίκτυο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι περιέχονται σε αυτήν οποιουδήποτε είδους παραπλανητικές πληροφορίες· τα εν λόγω ιδρύματα ιστών και οργανισμοί προμήθειας οφείλουν να συμμορφωθούν άμεσα με οποιεσδήποτε υποδείξεις της αρμόδιας αρχής.