Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 5Α, 15Α, 15Β, 15Γ, 15Δ, 18Α και 20Α και των Παραρτημάτων 0Α, 0Β, 0Γ και 0Δ

5Α.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 5Α, 15Α, 15Β, 15Γ, 15Δ, 18Α και 20Α και των Παραρτημάτων 0Α, 0Β, 0Γ και 0Δ, εφαρμόζονται για την εισαγωγή στη Δημοκρατία-

(α) Ανθρώπινων ιστών και κυττάρων που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο· και

(β) παράγωγων προϊόντων, προερχόμενων από ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα, προοριζόμενων για χρήση στον άνθρωπο, νοουμένου ότι τα προϊόντα αυτά δεν καλύπτονται από άλλη νομοθεσία.

(2) Όταν οι ανθρώπινοι ιστοί και κύτταρα που εισάγονται προορίζονται για αποκλειστική χρήση σε παράγωγα προϊόντα, τα οποία διέπονται από άλλη νομοθεσία, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 15Α, 15Β, 15Γ, 15Δ, 18Α και 20Α και των Παραρτημάτων 0Α, 0Β, 0Γ και 0Δ, εφαρμόζονται μόνο στη δωρεά, την προμήθεια και τον έλεγχο που πραγματοποιείται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη συμβολή για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας από το δότη μέχρι το λήπτη και αντιστρόφως.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 15Α, 15Β, 15Γ, 15Δ, 18Α και 20Α και των Παραρτημάτων 0Α, 0Β, 0Γ και 0Δ δεν εφαρμόζονται-

(α) Στην εισαγωγή ιστών και κυττάρων που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 29·

(β) στο αίμα και στα συστατικά του·

(γ) σε όργανα ή μέρη οργάνων.