Πεδίο εφαρμογής

5.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Κυρωτικός) και Άλλες Συναφείς με την Εφαρμογή της Σύμβασης, Διατάξεις Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων, περιλαμβανομένων των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων που προέρχονται από τον μυελό των οστών, το περιφερικό αίμα και το αίμα του ομφάλιου λώρου που προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο, καθώς και παράγωγων προϊόντων, προερχομένων από ανθρώπινους ιστούς και/ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα, που προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο.

(2) Στην περίπτωση που τα παράγωγα προϊόντα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής Οδηγιών άλλων από την Οδηγία 2004/23/ΕΚ και/ ή νομοθεσίας που στοχεύει στην εναρμόνιση με τις διατάξεις των εν λόγω Οδηγιών, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στη δωρεά, την προμήθεια και τον έλεγχο αυτών.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

(α) σε ιστούς και/ ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα, που χρησιμοποιούνται ως αυτόλογα μοσχεύματα, κατά τη διάρκεια μίας και της αυτής χειρουργικής διαδικασίας·

(β) στο αίμα και στα συστατικά αίματος, όπως αυτά καθορίζονται στον περί Αιμοδοσίας Νόμο·

(γ) σε όργανα ή μέρη οργάνων, εφόσον η λειτουργία τους είναι να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό που χρησιμοποιείται το πλήρες όργανο στο ανθρώπινο σώμα.

(4) Ο παρών Νόμος δεν θίγει τυχόν απόφαση της αρμόδιας αρχής ή πρόνοια οποιουδήποτε άλλου νόμου που απαγορεύει τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση, τη διανομή και/ ή τη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου τύπου ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων, και/ ή παράγωγων προϊόντων τους ή κυττάρων που προέρχονται από οποιαδήποτε καθορισμένη πηγή, περιλαμβανομένης της περίπτωσης που η εν λόγω απόφαση αφορά επίσης την εισαγωγή του ίδιου τύπου ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων.

(5) Η εφαρμογή οποιασδήποτε πρόνοιας του παρόντος νόμου που αφορά την δωρεά, τη συλλογή, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση, τη διανομή και/ή τη χρήση εμβρύου, εμβρυϊκών ιστών ή κυττάρων και εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων θα πρέπει να ρυθμίζεται περαιτέρω με ειδική επί τούτο νομοθεσία.