Σκοπός

4. Ο παρών Νόμος θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τους ανθρώπινους ιστούς και/ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα που προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο, ώστε να διασφαλίζεται ένα ψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.