Ιχνηλασιμότητα

3.-(1) «Ιχνηλασιμότητα» σημαίνει τη δυνατότητα εντοπισμού και αναγνώρισης του ιστού και/ή κυττάρου και/ή παράγωγου προϊόντος, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου, από την συλλογή, την επεξεργασία, τον έλεγχο και την αποθήκευση, τη προσφορά και τη διανομή του, είτε για εφαρμογή στο λήπτη είτε για διάθεση γενικότερα, περιλαμβανομένης της δυνατότητας εντοπισμού και αναγνώρισης των ιστών και/ ή κυττάρων του δότη και του ιδρύματος ιστών από το οποίο προήλθαν ή της εγκατάστασης παρασκευής, που παραλαμβάνει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και προσφέρει τους ιστούς και/ ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα τους και της δυνατότητας εντοπισμού και αναγνώρισης των ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων στο ιατρικό ίδρυμα που τα εφαρμόζει στο λήπτη.

(2) Η ιχνηλασιμότητα περιλαμβάνει τη δυνατότητα εντοπισμού και αναγνώρισης όλων των σχετικών δεδομένων, που αφορούν προϊόντα και υλικά, τα οποία έρχονται σε επαφή με τους εν λόγω ιστούς και/ ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα.