Προϋποθέσεις για την προμήθεια ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων

8.-(1) Η προμήθεια ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον -

(α) λαμβάνεται από πρόσωπο, το οποίο είναι ικανό προς συγκατάθεση·

(β) γίνεται με την έγγραφη συγκατάθεση του δότη κατά τον καθορισμένο τρόπο, αφού προηγηθεί ολοκληρωμένη και καταληπτή από αυτόν ενημέρωση για τις ιατρικές συνέπειες της αφαίρεσης ιστών και/ ή κυττάρων· και

(γ) προβλέπεται από τα επιστημονικά καθορισμένα βάσιμα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙ και δεν παρουσιάζει προφανή σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία του δότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 2.2.1 του Παραρτήματος ΙΙ.

(2) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου (1), επιτρέπεται η αφαίρεση ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων από πρόσωπο το οποίο δεν έχει την ικανότητα να συγκατατεθεί, νοουμένου ότι η αφαίρεση γίνεται με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων, σε περίπτωση ανηλίκου, ή του νόμιμου αντιπροσώπου του δότη, σε περίπτωση που, λόγω της κατάστασής του, δεν είναι δυνατό να συγκατατεθεί.

(3) Τόσο στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) όσο και στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), απαιτείται να έχουν δοθεί προηγουμένως όλες οι δέουσες πληροφορίες, που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.