Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις υπευθύνου

41. Πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως υπεύθυνος, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

(α) να μεριμνά ώστε η προμήθεια, ο έλεγχος, η επεξεργασία, η αποθήκευση και η διανομή ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων, τα οποία προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο, διεξάγονται στο ίδρυμα ή τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών και οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που εκάστοτε ισχύει και ρυθμίζει τα πιο πάνω θέματα·

(β) να κοινοποιεί πληροφορίες στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15·

(γ) να εξασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή ενημερώνεται για κάθε σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν και κάθε σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 31(1) και ότι υποβάλλεται σε αυτήν έκθεση, στην οποία αναλύονται οι αιτίες και τα αποτελέσματα των πιο πάνω σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων·

(δ) να εφαρμόζει για τη λειτουργία του ιδρύματος ιστών ή του οργανισμού προμήθειας που είναι υπεύθυνος τις διατάξεις των άρθρων 16, 18, 20, 30, 31, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 45, 46 και 47.