Καθορισμός υπευθύνου

40.- (1) Κάθε ίδρυμα ιστών και κάθε οργανισμός προμήθειας ορίζει ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο, το οποίο πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) να κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο σπουδών, που χορηγείται ύστερα από κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών ή άλλο κύκλο σπουδών, που αναγνωρίζεται στη Δημοκρατία ως ισοδύναμος, στον τομέα της ιατρικής ή των βιολογικών επιστημών· και

(β) να διαθέτει διετή τουλάχιστον πρακτική πείρα στους σχετικούς τομείς.

(2)(α) Κάθε ίδρυμα ιστών και κάθε οργανισμός προμήθειας κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου, που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(β) Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής αντικατάστασης του υπευθύνου, το ίδρυμα ιστών και ο οργανισμός προμήθειας κοινοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή το ονοματεπώνυμο του νέου υπευθύνου και την ημερομηνία έναρξης των καθηκόντων του.