Παραλαβή ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων

42.-(1) Κατά την παραλαβή των ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων, τα ιδρύματα ιστών εξασφαλίζουν ότι -

(α) όλες οι δωρεές ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων υποβάλλονται σε δοκιμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 και η επιλογή και η αποδοχή ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του άρθρου 38·

(β) οι ανθρώπινοι ιστοί και/ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 38·

(γ) διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των ανθρωπίνων ιστών και/ή κύτταρών και/ή παράγωγων προϊόντων με τη χορήγηση αναγνωριστικού κωδικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, σε κάθε παράδοση ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων.

(2)(α) Τα ιδρύματα ιστών ελέγχουν και καταγράφουν το γεγονός ότι η συσκευασία των ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων, που παραλαμβάνονται, πληροί τις διατάξεις του άρθρου 38.

(β) Οι ιστοί και/ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα που δεν πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 38 απορρίπτονται.

(γ) Η αποδοχή ή η απόρριψη παραληφθέντων ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων πρέπει να τεκμηριώνεται.

(3) Οι ιστοί και/ή κύτταρα και/ή παράγωγα προϊόντα διατηρούνται σε απομόνωση, μέχρις ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αξιολόγησης και επιλογής του δότη και καταλληλότητας των προς χορήγηση ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32.