Εποπτεία προμήθειας ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων

34.-(1) Οι οργανισμοί προμήθειας και τα ιδρύματα ιστών απαιτείται να έχουν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πεπειραμένο προσωπικό για να δικαιούνται διαπίστευσης και έγκρισης από την αρμόδια αρχή.

(2) Η προμήθεια ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων πρέπει να πληροί τις διατάξεις των άρθρων 35, 37 και 38.

(3)(α) Οι έλεγχοι των δοτών, που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου, πραγματοποιούνται σε αδειοδοτούμενο και εγγεγραμμένο προς τούτο εργαστήριο, το οποίο διαπιστεύεται και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

(β) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημοσιεύει κατάλογο των διαπιστευμένων και εγκεκριμένων εργαστηρίων, που αναφέρονται στην παράγραφο (α).