Προμήθεια ιστών

33. Κάθε δραστηριότητα, η οποία συνδέεται με την προμήθεια ιστών διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38.