Επιλογή, αξιολόγηση και προμήθεια ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων

32.-(1) Οι δραστηριότητες προμήθειας ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων ασκούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση και η επιλογή του δότη καθώς και η προμήθεια, η συσκευασία και η μεταφορά τους, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 37 και 38.

(2) Σε περίπτωση συλλογής ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων για αυτομεταμόσχευση, τα κριτήρια καταλληλότητας καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.

(3) Τα αποτελέσματα των διαδικασιών αξιολόγησης και εξέτασης του δότη τεκμηριώνονται και κάθε σημαντικό, μη φυσιολογικό εύρημα κοινοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου.