Σήμανση, τεκμηρίωση και συσκευασία

45. Τα ιδρύματα ιστών μεριμνούν ώστε η σήμανση, η τεκμηρίωση και η συσκευασία ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του άρθρου 38.