Συνθήκες αποθήκευσης ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων

44.-(1) Όλες οι διαδικασίες που συνδέονται με την αποθήκευση ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων πρέπει να τεκμηριώνονται στις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και οι συνθήκες αποθήκευσης να ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις, που καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54.

(2) Τα ιδρύματα ιστών μεριμνούν ώστε όλες οι διαδικασίες αποθήκευσης να διενεργούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

(3) Τα ιδρύματα ιστών οφείλουν να θεσπίζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες για τον έλεγχο των χώρων συσκευασίας και αποθήκευσης, ώστε να αποτρέπονται οποιεσδήποτε συνθήκες, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία ή την ακεραιότητα των ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων κυττάρων.

(4) Χωρίς επηρεασμό της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά τη διάθεση δωρηθέντων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων, σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων τους για οποιοδήποτε λόγο, τα ιδρύματα ιστών οφείλουν να έχουν εκ των προτέρων και να εφαρμόζουν συμφωνίες και διαδικασίες, που διασφαλίζουν ότι οι ιστοί και/ή κύτταρα και/ή παράγωγα κύτταρα που έχουν αποθηκεύσει, μεταφέρονται σύμφωνα με τη δοθείσα συναίνεση, σε άλλα ιδρύματα ιστών που έχουν διαπιστευθεί και εγκριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.