Διανομή

46.-(1) Τα ιδρύματα ιστών μεριμνούν για την ποιότητα των ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων κατά τη διανομή.

(2) Τα ιδρύματα ιστών μεριμνούν ώστε οι συνθήκες διανομής να είναι σύμφωνες προς τις απαιτήσεις, που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 29, απαγορεύεται η διανομή ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, μέχρις ότου πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.