Αιτήσεις για τη διαπίστευση και έγκριση ιδρυμάτων εισαγωγής ιστών

15Β.-(1) Ίδρυμα εισαγωγής ιστών, που έχει λάβει μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι εισαγωγές ιστών και κυττάρων από τρίτες χώρες πληρούν πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας ισοδύναμα με αυτά που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού και ότι οι εισαγόμενοι ιστοί και κύτταρα μπορούν να ιχνηλατηθούν από το δότη έως το λήπτη και αντιστρόφως, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για τη διαπίστευση και έγκρισή του ως ίδρυμα εισαγωγής ιστών -

(α) παρέχοντας στην αρμόδια αρχή τις απαιτούμενες πληροφορίες και τεκμηρίωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 0Α και

(β) διαθέτοντας και, όταν ζητείται από την αρμόδια αρχή, παρέχοντας την τεκμηρίωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 0Γ.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιλέξει να μην εφαρμόσει τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης του μέρους ΣΤ του Παραρτήματος 0Α και του Παραρτήματος 0Γ σε μεμονωμένες εισαγωγές, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα για τη ρύθμιση των εν λόγω μεμονωμένων εισαγωγών, τα οποία εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

(α) Ιχνηλασιμότητα από το δότη έως το λήπτη και αντιστρόφως, και

(β) ότι οι εισαγόμενοι ιστοί και τα κύτταρα δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον καθορισμένο αποδέκτη.