Επικαιροποιημένες πληροφορίες

15Γ.-(1) Τα ιδρύματα εισαγωγής ιστών ζητούν προηγούμενη γραπτή έγκριση από την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη σημαντική μεταβολή των δραστηριοτήτων εισαγωγής τους και κυρίως τις ουσιαστικές αλλαγές που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 15Α και ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για την απόφασή τους να παύσουν εν μέρει ή πλήρως τις δραστηριότητες εισαγωγής.

(2)(α) Τα ιδρύματα εισαγωγής ιστών ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή σχετικά με κάθε εικαζόμενο ή πραγματικό σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν ή αντίδραση, που τους γνωστοποιείται από προμηθευτή από τρίτη χώρα και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και την ασφάλεια των ιστών και των κυττάρων που εισάγουν.

(β) Οι πληροφορίες που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου περιλαμβάνονται στην εν λόγω γνωστοποίηση.

(3) Το ίδρυμα εισαγωγής ιστών ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή-

(α) Για τυχόν ανάκληση ή αναστολή, εν μέρει ή πλήρως, της άδειας εξαγωγής ιστών και κυττάρων προμηθευτή από τρίτη χώρα, και

(β) για κάθε άλλη απόφαση που λαμβάνεται για λόγους μη συμμόρφωσης με την αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία εδρεύει ο προμηθευτής από τρίτη χώρα και που μπορεί να σχετίζεται με την ποιότητα και την ασφάλεια των ιστών και των κυττάρων που εισάγονται.