Εργαστηριακές δοκιμασίες για τους δότες

37.-(1) Κάθε ίδρυμα ιστών και/ή οργανισμός προμήθειας εξασφαλίζει ότι -

(α) οι δότες ιστών και/ ή κυττάρων, εξαιρουμένων των δοτών αναπαραγωγικών κυττάρων, υπόκεινται στις βιολογικές δοκιμασίες που καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος V·

(β) οι δοκιμασίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) διενεργούνται σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος V.

(2) Κάθε ίδρυμα ιστών και/ή οργανισμός προμήθειας εξασφαλίζει ότι -

(α) οι δότες αναπαραγωγικών κυττάρων υπόκεινται στις βιολογικές δοκιμασίες που καθορίζονται στα Μέρη 1, 2 και 3 του Παραρτήματος ΙV·

(β) οι δοκιμασίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) διενεργούνται σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο Μέρος 4 του Παραρτήματος ΙV.