Διαδικασίες δωρεάς και προμήθειας ιστών ή/και κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων και παραλαβή στο ίδρυμα ιστών

38. Κάθε ίδρυμα ιστών και/ή οργανισμός προμήθειας εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες δωρεάς και προμήθειας ιστών ή/και κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων και η παραλαβή τους στο ίδρυμα ιστών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IΙΙ.