Κριτήρια επιλογής δοτών ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων

36. Κάθε ίδρυμα ιστών και/ή οργανισμός προμήθειας εξασφαλίζει ότι οι δότες συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται -

(α) στο Παράρτημα ΙΙ, στην περίπτωση δοτών ιστών και κυττάρων, εξαιρουμένων των δοτών αναπαραγωγικών κυττάρων·

(β) στο Παράρτημα IV, στην περίπτωση δοτών αναπαραγωγικών κυττάρων.