Διαπίστευση και έγκριση ιδρυμάτων ιστών και μεθόδων παρασκευής ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων

15.-(1)(α) Κάθε ίδρυμα ιστών όπου διενεργούνται δραστηριότητες ελέγχου, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διανομής ή χρήσης ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων που προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο καθώς και τα ιατρικά ιδρύματα, στα οποία γίνεται η εφαρμογή στον άνθρωπο θα πρέπει προηγουμένως να διαπιστευθούν και εγκριθούν, για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων αυτών, από την αρμόδια αρχή.

(β) Η αρμόδια αρχή με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημοσιοποιεί κατάλογο των διαπιστευμένων και εγκεκριμένων ιδρυμάτων ιστών και ιατρικών ιδρυμάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(γ) Το πρόγραμμα διαπίστευσης για κάθε ίδρυμα ιστών ή άλλο ιατρικό ίδρυμα ή εξειδικευμένο εργαστήριο όπου διενεργούνται δραστηριότητες ελέγχου, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διανομής ή χρήσης ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων που προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή και προέρχεται όποτε είναι δυνατόν από εξειδικευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο προς το σκοπό αυτό επιστημονικό σώμα ή οργανισμό.

(2) Τα ιδρύματα ιστών δεν δύνανται να προβούν σε καμία ουσιαστική μεταβολή των σχετικών με τον παρόντα Νόμο δραστηριοτήτων τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της αρμόδιας αρχής.

(3) Η αρμόδια αρχή διαπιστεύει και εγκρίνει τα ιδρύματα ιστών και υποδεικνύει τις δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να αναλαμβάνουν και υπό ποιους όρους, αφού εξακριβώσει ότι τα εν λόγω ιδρύματα ιστών συμμορφώνονται προς τις σχετικές απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 54.

(4) Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τις μεθόδους παρασκευής ιστών και/ ή κυττάρων, τις οποίες μπορεί να εφαρμόζουν τα ιδρύματα ιστών, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, αφού προηγουμένως εξεταστούν οι συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων ιστών και τρίτων προσώπων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 47.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη διαπίστευση και την έγκριση ενός ιδρύματος ιστών ή μεθόδου παρασκευής ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων, εφόσον η επιθεώρηση ή τα μέτρα ελέγχου αποδεικνύουν ότι το εν λόγω ίδρυμα ιστών ή η μέθοδος παρασκευής ανθρώπινων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.