Προστασία δεδομένων και εμπιστευτικότητα

14.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 15 του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, που αφορά τις συνθήκες αποκάλυψης της ταυτότητας, ιδιαίτερα στην περίπτωση δωρεάς γαμετών, απαγορεύεται από οποιοδήποτε η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη στο λήπτη ή και στην οικογένεια του λήπτη και η αποκάλυψη της ταυτότητας του λήπτη στο δότη ή/και στην οικογένεια του.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδάφιου (1), όλα τα δεδομένα, περιλαμβανομένων των γενετικών πληροφοριών, τα οποία συγκεντρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στα οποία έχουν πρόσβαση τρίτα πρόσωπα, καθίστανται ανώνυμα, ώστε να μην είναι δυνατή πλέον η αναγνώριση του δότη και του λήπτη.

(3) Προς το σκοπό της τήρησης της ανωνυμίας, η αρμόδια αρχή -

(α) λαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και την αποτροπή οποιασδήποτε μη εγκεκριμένης προσθήκης, διαγραφής ή τροποποίησης των αρχείων δοτών ή των αρχείων αποκλεισμού καθώς και οποιασδήποτε μεταβίβασης πληροφοριών·

(β) εφαρμόζει διαδικασίες για την επίλυση περιπτώσεων ανακολουθίας δεδομένων· και

(γ) δεν αποκαλύπτει καμιά πληροφορία ενώ διασφαλίζει ταυτόχρονα την ιχνηλασιμότητα των δωρεών.