Διάρκεια της ισχύος της άδειας

13. (1) Η άδεια που χορηγείται σε ιδιώτη φύλακα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από της εκδόσεώς της, δύναται δε να ανανεώνεται ανά πενταετία με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους.

(2) Η άδεια που χορηγείται σε φύλακα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από της εκδόσεώς της, δύναται δε να ανανεώνεται ανά πενταετία με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση ή μη της χρονικής περιόδου της ισχύος της, οποιαδήποτε τέτοια άδεια ισχύει μόνο για εργοδότηση σε συγκεκριμένο ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εν λόγω εργοδότηση.

(3) Η άδεια που χορηγείται για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ισχύει για περίοδο ενός έτους από της εκδόσεώς της και ανανεώνεται ετησίως με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους.

(3Α)  Ο Αρχηγός δύναται αν, μετά τη χορήγηση άδειας σε ιδιώτη φύλακα ή φύλακα ή για την ίδρυση ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, διαπιστώνεται μη συμμόρφωσή τους προς οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου να αναστείλει την ισχύ της εν λόγω άδειας μέχρις ότου ικανοποιηθεί ότι υπήρξε η απαιτούμενη συμμόρφωση, αλλά σε καμιά περίπτωση η περίοδος αναστολής δε δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

(4) Η άδεια που χορηγείται σε φύλακα ή ιδιώτη φύλακα ή για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δύναται να ανακληθεί από τον Αρχηγό οποτεδήποτε παύσει να υφίσταται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε ή το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια παραβεί οποιοδήποτε όρο που επιβλήθηκε κατά τη χορήγησή της ή το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας παραλείψει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 11 ή η ανάκληση δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεόντως αιτιολογημένους.