Στοιχεία αναγνώρισης φύλακα ή ιδιώτη φύλακα

14.- (1) Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που εργοδοτούν φύλακες εφοδιάζουν αυτούς με ειδικό δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας, ειδικό διακριτικό σήμα και ειδική στολή και τα οποία οι φύλακες υποχρεούνται να φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

(2) Στο δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας απεικονίζεται ο φύλακας και αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο αριθμός που χορηγείται σε κάθε φύλακα και η ονομασία του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στο οποίο εργοδοτείται.

(3) Κάθε ιδιώτης φύλακας υποχρεούται να φέρει δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος και αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, και ο αριθμός που χορηγήθηκε με την άδεια.

(4) Ο Αρχηγός εκδίδει το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας, αφού ο αιτητής  καταβάλει το καθορισμένο τέλος και καθορίζει το διακριτικό σήμα και την ειδική στολή, αφού προηγουμένως ακούσει τις απόψεις του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

(5)  Ο κάτοχος δελτίου επαγγελματικής ταυτότητας υποχρεούται να το επιστρέψει στον Αρχηγό-

(α) όταν λήξει η άδεια φύλακα ή η άδεια ιδιώτη φύλακα, ανάλογα με την περίπτωση, που του χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) προκειμένου για φύλακα, όταν με οποιοδήποτε τρόπο τερματισθεί η εργοδότησή του στο συγκεκριμένο ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και

(γ) προκειμένου για ιδιώτη φύλακα, όταν αυτός παύσει να ασκεί το επάγγελμα του ιδιώτη φύλακα.