Στοιχεία αναγνώρισης φυλάκων

14.- (1) Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που εργοδοτούν φύλακες εφοδιάζουν αυτούς με ειδικό δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας, ειδικό διακριτικό σήμα και ειδική στολή και τα οποία οι φύλακες υποχρεούνται να φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

(2) Στο δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας απεικονίζεται ο φύλακας και αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός που χορηγείται σε κάθε φύλακα και η ονομασία του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στο οποίο εργοδοτείται.

(3) Κάθε ιδιώτης φύλακας υποχρεούται να φέρει δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος και αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός που χορηγήθηκε με την άδεια.

(4) Ο Αρχηγός εκδίδει το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας και καθορίζει το διακριτικό σήμα και την ειδική στολή, αφού προηγουμένως ακούσει τις απόψεις του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.