Ιεραρχική προσφυγή

12. (1) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 6, ή σε περίπτωση που απορρίπτει αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 9, ή σε περίπτωση ανάκλησης ή μη ανανέωσης της άδειας δυνάμει του άρθρου 13, ειδοποιεί γραπτώς τον αιτητή ή το πρόσωπο του οποίου η άδεια ανακλήθηκε ή δεν ανανεώθηκε για την απόφασή του, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασής του.

(2) Η ειδοποίηση αποστέλλεται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση ως διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτητή ή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση αλληλογραφίας του προσώπου του οποίου η άδεια ανακλήθηκε ή δεν ανανεώθηκε.

(3) Πρόσωπο του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει ή του οποίου η άδεια δεν έχει ανανεωθεί ή έχει ανακληθεί δυνάμει του άρθρου 13, δύναται, εντός τριάντα ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης σ’ αυτό της ειδοποίησης, να υποβάλει στον Υπουργό ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης του Αρχηγού εκθέτοντας τους λόγους που την υποστηρίζουν.

(4) Στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται το δικαίωμα του αιτητή ή του προσώπου του οποίου η άδεια ανακλήθηκε ή δεν ανανεώθηκε να ασκήσει κατά της απόφασης του Αρχηγού ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, εντός τριάντα ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης σε αυτόν της ειδοποίησης.

(5) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή εντός τριάντα ημερών από της υποβολής της, και δύναται να ακούσει τον ιεραρχικώς προσφεύγοντα ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, αν κρίνει τούτο σκόπιμο:

Νοείται ότι, μέχρι της τελικής απόφασης του Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής, η ανακληθείσα ή μη ανανεωθείσα άδεια συνεχίζει να υφίσταται.