Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

11. (1) Ουδεμία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας χορηγείται σε συνεταιρισμό ή εταιρεία, αν-

(α) οι εταίροι του συνεταιρισμού ή οι διοικητικοί σύμβουλοι, οι διευθυντές, ο γραμματέας και οι μέτοχοι της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση,ή ο υπεύθυνος γραφείου, δεν πληρούν τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, και

(β) οι εταίροι του συνεταιρισμού ή οι διοικητικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση, ή ο υπεύθυνος γραφείου δεν κρίνονται από τον Αρχηγό κατάλληλα πρόσωπα να ασκούν τα καθήκοντα του υπεύθυνου γραφείου:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω στοιχεία καταχωρούνται στο Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.

(2) Ουδεμία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο, αν αυτό, καθώς και ο υπεύθυνος γραφείου σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου και δεν κρίνεται κατάλληλο πρόσωπο να ασκεί τα καθήκοντα του υπεύθυνου γραφείου.

(3) Ο Αρχηγός ενημερώνεται πριν από κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή διορισμού νέου διοικητικού συμβούλου ή διευθυντή ή γραμματέα ή αλλαγής στους μετόχους εταιρείας ή στους εταίρους του συνεταιρισμού ή αντικατάστασης υπεύθυνου γραφείου και, σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται ότι το νέο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οι μετόχοι, ο διευθυντής, ο γραμματέας ή ο υπεύθυνος γραφείου πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, γνωστοποιεί εντός δεκαπέντε ημερών την απόφαση του:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που με την αντικατάσταση ή το διορισμό ή την αλλαγή ορίζεται νομικό πρόσωπο, ο Αρχηγός ικανοποιείται ότι ο διευθυντής, ο γραμματέας και οι μέτοχοι αυτού ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7.

(3Α) Ο Αρχηγός δύναται, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, πριν τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, να απαιτήσει από τον αιτητή ή τον υπεύθυνο γραφείου, σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο να επιτύχει σε γραπτή ή τουλάχιστον σε προφορική εξέταση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αιτητής είναι συνεταιρισμός ή εταιρεία οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται σε σχέση με τους εταίρους του συνεταιρισμού ή τους διευθυντές της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Ο Αρχηγός δύναται, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία, να αρνηθεί την έκδοση ή την ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, για λόγους που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη:

Νοείται ότι στην απορριπτική επιστολή που αποστέλλεται από τον Αρχηγό προς τον αιτητή, δέον να καταγράφεται ότι η αίτησή του απορρίπτεται βάσει πληροφοριών, οι οποίες δεν μπορούν να αποκαλυφθούν για λόγους που αφορούν την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη.

(5) Ο Αρχηγός εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, αφού καταβληθεί το καθοριζόμενο τέλος.