Ποινικά αδικήματα

21. Πρόσωπο ή υπεύθυνος γραφείου που -

(α) παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας πέραν των καθορισμένων στην άδεια υπηρεσιών˙

(β) ασκεί το επάγγελμα του φύλακα ή ιδιώτη φύλακα  κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) λειτουργεί ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας χωρίς την προβλεπόμενη από το άρθρο 11 άδεια˙

(δ) εργοδοτεί φύλακα ή άλλο πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10˙

(ε) παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 14 ή του άρθρου 19,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.