Απαγόρευση χρήσης σήματος μη αδειούχου γραφείου

21Α. (1) Ουδείς δύναται να φέρει ή επιδεικνύει ή διαφημίζει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο εμπορικό σήμα ή λογότυπο μη αδειούχου ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

(2) Ο παραβάτης του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000.00) ή και στις δυο αυτές ποινές.