Σύνδεση συστημάτων συναγερμού με την Αστυνομία

22. (1) Για τη σύνδεση συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικό Σταθμό απαιτείται έγκριση του Αρχηγού, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η εγκρινόμενη σύνδεση πραγματοποιείται με μέριμνα και δαπάνες του ενδιαφερομένου και διαρκεί για ένα έτος. Για τη συνέχιση της σύνδεσης απαιτείται νέα, κατ’ έτος, έγκριση, η οποία χορηγείται μετά από επανεξέταση του συνόλου των υφισταμένων συνδέσεων και των τυχόν νέων αιτήσεων σύνδεσης, σε συνδυασμό προς τις δυνατότητες και τις ανάγκες της Αστυνομίας.

(2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει:

(α) τα κριτήρια και τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων σύνδεσης και συνέχισης αυτής˙

(β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά˙

(γ) τους Αστυνομικούς Σταθμούς υποδοχής τέτοιων συνδέσεων˙

(δ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συνδεομένων˙

(ε) το τέλος που καταβάλλεται για τη σύνδεση ή επανασύνδεση˙

(στ) οποιοδήποτε άλλο θέμα επιδεχόμενο ρύθμισης για σκοπούς σύνδεσης.