Καθορισμός τελών

23. Ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, εγκρίνει τα τέλη που προβλέπονται στο παρόντα Νόμο.