Εργοδοτούμενοι σε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

10. (1) Απαγορεύεται σε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας να εργοδοτεί ως φύλακα, πρόσωπο για εκτέλεση οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, εκτός αν το πρόσωπο αυτό πληρεί τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 7.

(2) Κάθε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποβάλλει κάθε χρόνο στον Αρχηγό κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων που εργοδοτεί ως φύλακες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι την υποβολή νέου καταλόγου επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τον υποβληθέντα κατάλογο, το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ενημερώνει γραπτώς τον Αρχηγό.