Υπηρεσίες ασφάλειας

4.- (1) Το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δύναται να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ασφάλειας, οι οποίες δεν παρέχονται δυνάμει νόμου κατ’ αποκλειστικότητα από κρατικούς οργανισμούς, τμήματα ή υπηρεσίες.

(2) Οι υπηρεσίες ασφάλειας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αφορούν οποιανδήποτε από τις πιο κάτω δραστηριότητες:

(α) επιτήρηση, προστασία ή φύλαξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή εγκαταστάσεων˙

(β) προστασία φυσικών προσώπων˙

(γ) προστασία για ομαλή διεξαγωγή θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών ή αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων˙

(δ) ασφαλή μεταφορά και φύλαξη χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων˙

(ε) εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφάλειας, συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, αντικλοπής και προστασίας εμπορευμάτων˙

(στ) εγκατάσταση και διαχείριση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού˙

(ζ) έλεγχο επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων˙

(η) εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας˙

(θ) έλεγχο ή ρύθμιση της διακίνησης του κοινού με τη χρήση οχημάτων ή άλλων μέσων σε ιδιωτική περιουσία ή απαγορευμένη για είσοδο στο ευρύ κοινό περιοχή, με σκοπό την προστασία της εν λόγω περιουσίας ή περιοχής˙

(ι) παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας˙

(ια) παροχή διευκολύνσεων ασφαλούς φύλαξης κινητής περιουσίας˙

(ιβ) διάθεση θωρακισμένων οχημάτων για τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων αντικειμένων˙

(ιγ) οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που ο Υπουργός δύναται να καθορίσει με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας˙

(3) Ιδιώτης φύλακας δύναται να παρέχει υπηρεσίες μόνο αναφορικά με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), και (θ) του εδαφίου (2).

(4) Ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας παρέχονται από ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας τα οποία έχουν εξασφαλίσει ειδική άδεια για παροχή των υπηρεσιών αυτών και αφορούν οποιανδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 20.