Μητρώα

3.- (1) Ο Αρχηγός τηρεί Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, στο οποίο καταχωρεί το όνομα κάθε ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να καταχωρούνται σ’ αυτό.

(2) Ο Αρχηγός τηρεί Μητρώο Εγγραφής Φυλάκων, στο οποίο καταχωρεί το όνομα κάθε ιδιώτη φύλακα και κάθε φύλακα καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο να καταχωρούνται σ’ αυτό.

(3) Ο υπεύθυνος ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, όπως και το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου εκδόθηκε η άδεια, υποχρεούνται να παρέχουν στον Αρχηγό όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου.