Ανάκτηση των δαπανών συντήρησης

19. Όταν παρέχεται δημόσιο βοήθημα σε περιπτώσεις που ο αιτητής έχει οποιοδήποτε συγγενή ο οποίος, δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι υπόχρεος να το συντηρήσει, ο Διευθυντής δύναται να ανακτήσει από τον εν λόγω συγγενή οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε στον αιτητή ως δημόσιο βοήθημα για οποιαδήποτε περίοδο που ο συγγενής είχε τα μέσα να συντηρήσει τον αιτητή.